ANGLÉS. PREPARACIÓ B1


NOM DEL CURS:

Anglés. Preparació B1

OBJECTIUS GENERALS:

  •  Utilitzar l'idioma en quasi totes les situacions que se li presenten tant en l'àmbit escolar com en el laboral o d'oci. 
  •  Comprendre, interactuar, intervenir i expressar-se de forma adequada en aquestes situacions      en un registre estàndard de formalitat o informalitat tant oral com per escrit. 
  •  Posar en pràctica estratègies que agiliten la comunicació i que faciliten l'aprenentatge. 
  •  Manejar eines per a avaluar i millorar el propi aprenentatge i l'ús de la llengua

ESPAIS I RECURSOS:

 Aula amb pissarra, projector i altaveus.

CONEIXIMENTS PREVIS RECOMANATS:

Es recomana haver cursat ANGLÉS NIVELL 2 o tindre coneiximents avançats d'anglés.


EINES I MATERIALS A APORTAR PER L’ALUMNE:

 La monitora informarà el primer dia de classe


CONTINGUT:

GRAMMAR
Unit 1

·         Be like , Words order in questions
·         Present Simple and Present continuous
·         Present continuous for future
·         Will / won´t and be going to
·         Past continuous
·         Should / Shouldn´t
·         Articles

 Unit 2

·         Comparatives
·         Present perfect
·         Too and enough
·         Superlatives
·         Superlatives and Present perfect
·         So / such...taht

 Unit 3

·         Must, have to, mustn´t, don´t have to
·         Present perfect to join the past and the present
·         Anybody, everybody, nobody, somebody
·         Who, wich, that
·         Subject and object questions
·         Phrasal verbs.

Unit 4

·         -ing form
·         Will and might
·         Conditional sentences.
·         Much, a lot, a little, a bit + comparative
·         Used to
·         Verb + back


VOCABULARY

Unit 1

·         Weather
·         Enviroment
·         Public transport
·         Hotel facilities
·         The verb get + prepositions
·         Travel problems
·         Agreeing and disagreeing
·         American and British English
·         Going on holiday


Unit 2

·         Adjectives
·         Genres of text
·         Personality adjectives
·         Computers
·         Animals
·         Useful verbs
·         Listening phrases

Unit 3

·         Learning English
·         Verbs, adjectives and prepositions
·         Time expressions
·         Types of games
·         Driving
·         Professions
·         Phrasal verbs

Unit 4

·         Health
·         Friendship
·         Describing jobs
·         Life changes
·         Keeping records


WRITING

How to tell a story
How to write a film review
How to write a blog
How to write a formal e.mail

LISTENING

Every lesson has 4/5 listening exercises.

CONVERSATION

After watching short videos we will debate about them.METODOLOGIA: 

Durant aquest quatrimestre es consolidarà allò estudiat, propiciant l'interacció entre els alumnes i el professor mitjançant simulació de situacions quotidianes per tal que posin  en pràctica els seus coneiximents i siguen conscients dels seus propis progressos en la matèria. 

No hay comentarios:

Publicar un comentario