VALENCIÀ ELEMENTAL. B1
NOM DEL CURS: 
VALENCIÀ ELEMENTAL. B1.

OBJECTIUS:
-         Aprendre nous coneixements de l’idioma.
-         Aconseguir un domini bàsic de les quatre habilitats lingüístiques: llegir, escoltar, escriure i parlar en valencià.

ESPAIS I RECURSOS
-         Una aula gran i ben il·luminada.
-         Un projector amb connexió a Internet.
-         Llibre que utilitzarem a classe.

CONEIXEMENTS PREVIS RECOMANATS
-         No és obligatori que els alumnes que accedisquen a este curs tinguen coneixements previs de l’idioma, però sí que és recomanable.

EINES I MATERIALS QUE HA D’APORTAR L’ALUMNE
-         Bolígraf i fulls per a prendre apunts.

CONTINGUTS
-         Les lletres.
-         Els dígrafs.
-         La síl·laba, el diftong, el hiat i la separació ortogràfica de síl·labes.
-         El gènere i el nombre del substantiu i de l’adjectiu.
-         Els graus de l’adjectiu.
-         La concordança del substantiu i de l’adjectiu.
-         El vocalisme i les elisions vocàliques I
-         El consonantisme.
-         La discriminació dels sons consonàntics propis de la llengua en posicions distintes d’altres llengües.
-         El verb.
-         El present d’indicatiu.
-         El present de subjuntiu.
-         Els numerals.
-         L’accentuació gràfica.
-         La dièresi.
-         Les vocals obertes i tancades.
-         L’imperatiu.
-         Els verbs ser i estar amb valor locatiu.
-         Els possessius.
-         Els demostratius.
-         L’apostrofació. La contracció. Les elisions vocàliques II.
-         El guionet.
-         La lletra h.
-         Els passats d’indicatiu.
-         L’article.
-         Sons bilabials i labiodentals b i v.
-         Sons oclusius: b, p, d, t, g, c a final de paraula.
-         El futur i condicional d’indicatiu.
-         L’imperfet de subjuntiu.
-         Els quantitatius.
-         Els indefinits.
-         Sons nasals: m, n i el dígraf ny.
-         Sons laterals: l, l·l, tl, tll i el dígraf ll.
-         Les formes no personals del verb.
-         Els relatius.
-         Els interrogatius i els exclamatius.
-         Sons fricatius: s, c, el dígraf ss i la lletra modificada ç.
-         Sons ròtics: r i el dígraf rr.
-         Els temps compostos.
-         Els pronoms personals forts i pronoms febles.
-         Els adverbis.
-         Sons palatals: g, j, tg i tj/ x, tx i ig.
-         Les perífrasis verbals.
Les preposicions i els verbs preposicionals

No hay comentarios:

Publicar un comentario