VALENCIÀ MITJÀ
NOM DEL CURS:

 CURS   DE   VALENCIÀ   MITJÀ
ESPAIS I RECURSOS: 
 Tenim a la nostra disposició, a classe, un projector amb connexió a internet, utilitzant aquesta connexió per a resoldre dubtes puntuals i aclarir doblets lingüístics que surten al llarg de la classe.


CONEIXIMENTS PREVIS RECOMANATS: 
Els alumnes han de tenir un nivell elemental de coneixement de la llengua o haver superat el nivell Elemental de la Junta Qualificadora de Valencià encara que per a presentar-se al nivell Mitjà no cal haver superat el nivell Elemental de la Junta Qualificadora.


EINES I MATERIALS A APORTAR PER L’ALUMNE:
 Els alumnes el primer dia de classe hauran de portar un llapis de memòria per a passar tot el material  del curs i donar-me el seu correu electrònic, a més d’una llibreta i boligrafs per a realitzar un primer dictat d’aquesta llengua. Aquest primer dia donarem més informació.


CONTINGUTS: 
La persona que obte al certificat del grau mitjà haurà de demostrar el domini dels continguts exigits següents:

Àrea  d’estructures lingüístiques:
  1. .Normativa ortogràfica: l’alfabet i les grafies vocàliques; separació de frases i paraules; la síl.laba, diftong, triftong i hiat-; accentuació gràfica, accent diacrític i dièresi; l’apòstrof, la contracció i el guionet; les consonants oclusives;  la B i V; les nasals; les palatals; les alveolars; les laterals; la H; les abreviacions, les sigles i els acrònims; les majúscules, les minúscules i els tipus de lletra; la puntuació.
2       .Morfologia i sintaxi: el substantiu i l’adjectiu; els articles definits; els possessius; els díctics (demostratius); els numerals; els quantitatius; els indefinits; les preposicions; els relatius, els interrogatius i els exclamatius; les conjuncions; els adverbis; els pronoms personals: tònics i febles; els verbs: flexió i perífrasis verbals.
3 .Lèxic i semàntica: vocabulari culte general no especialitzat; expressions idiomàtiques i col.loquials; onomàstica, antroponímia i toponímia; precisió lèxica i interferències lèxiques: barbarismes, préstecs, falsos sinònims; paraules patrimonials i cultismes; mecanismes lèxics de cohesió textual; semàntica pragmàtica; usos lèxics figurats; registres i variants lingüístiques; formació històrica del lèxic.Àrea d’expressió:
  1. Expressió oral (llegir correctament fent les pauses adequades, comprensió de la lectura, participar sense esforç en tota classe de converses i diccions, i mostrar un bon ús d’expressions idiomàtiques i coloquials, tenir un bon domini de les expressions de saviesa popular, disposar d’un repertori ampli de refranys, tenir un bon domini dels diferents registres i d’expressions pròpies de graus de formalitat diversos).
  2. Expresió escrita (elaborar  textos escrits i realitzar correctament dictats ).

Els continguts estan organitzats en cinc unitats, les quatre primeres  contenen la norma ortogràfica, la morfologia i la sintaxi, i el lèxic i semàntica, mentre que la cinquena recull tots els diferents tipus de textos amb exemples i redaccions a fer al llarg d’aquest  quadrimestre, a més a més de bibliografia tant a nivell de llibres com de pàgines webs-.


METODOLOGIA:  
La metodologia serà molt simple, primerament un dictat, després explicació del contingut programat i després alguns exercicis a classe, per a casa es posaran nombrosos exercicis que es corregiran-algunes vegades a classe i altres via internet, encara que després a classe es resoldran els dubtes que hagen pogut sortir a casa fent els exercicis.Per altra banda cada setmana hauran de fer redaccions que les recolliré i entregaré personalment fent a cadascú les puntualitzacions que siguen necessaries. A l’acabament del quadrimestre es realitzaran proves reals (exàmens de la Junta anteriors) per a valorar l’aprenentatge.
Aquesta metodologia està pensada per a què cadascú porte el seu ritme individual ja que els exercicis que pose per a fer via correu electrònic no tenen una data concreta d’entrega; però he de puntualitzar que no s’enviaran exercicis corregits si prèviament no me’ls han enviat fets. També he d’aclarir que aquells alumnes que no disposen d’ordinador o que tinguen algun problema puntual me’ls donaran per escrit i jo els corregiré i tornaré.


No hay comentarios:

Publicar un comentario