VALENCIÀ SUPERIOR


NOM DEL CURS:                            CURS   DE   VALENCIÀ   SUPERIOR

OBJECTIUS GENERALS:  
L’objectiu principal del curs és el de superar la prova del Superior de Valencià realitzada per la Junta Qualificadora de Valencià.  

ESPAIS I RECURSOS: 
Tenim a la nostra disposició, a classe, un  projector amb connexió a internet, utilitzant aquesta connexió per a resoldre dubtes puntuals i aclarir doblets lingüístics que surten al llarg de la classe.

CONEIXIMENTS PREVIS RECOMANATS:
 Els alumnes han de tenir un nivell mitjà de coneixement de la llengua o haver superat el nivell Mitjà de la Junta Qualificadora de Valencià encara que per a presentar-se al nivell Superior no cal haver superat el nivell Elemental de la Junta Qualificadora.


EINES I MATERIALS A APORTAR PER L’ALUMNE
Els alumnes el primer dia de classe hauran de portar un llapis de memòria per a passar tot el material  del curs i donar-me el seu correu electrònic, a més d’una llibreta i bolígrafs per a realitzar un primer dictat d’aquesta llengua. Aquest primer dia donarem més informació.

CONTINGUTS: 
La persona que obte al certificat del grau superior haurà de demostrar el domini dels continguts exigits següents:
  1. Comprensió lectora:
·         Lectures diferents segons el tipus de text
·         Instruccions per a millorar la comprensió lectora
  1. Expressió escrita:
·         Instruccions per a fer redaccions i dictats
·         Propietats del text: l’adequació
·         Propietats del text: la coherència
·         Propietats del text: la cohesió
·         La referència
·         El paràgraf
·         La frase
·         El llenguatge no sexista
  1. Estructures lingüístiques:
·         Lèxic i semàntica:
                               - La formació històrica del lèxic
                                             -Variació lingüística i registres
                                              -Paraules patrimonials, cultismes i neologismes
                                              -La creació lèxica
                                           -Sinonímia, antonímia, hiponímia i doblets lingüístics
                                             -Interferències lèxiques, vulgarismes i dialectismes
                                             -La fraseologia
                                            -Onomàstica, antroponímia i toponímia
·         Morfologia i sintaxi:
                              -Flexió del substantiu i de l’adjectiu
                               -Article, demostratius i possessius
                               -Quantificadors
                               -El verb, les perífrasis verbals
                               -Relatius, interrogatius i exclamatius
                              - Pronoms personals, pronoms febles i combinacions
                               -Preposicions, adverbis i conjuncions
·         Ortografia:
                             -Sons, grafies i vocalisme
                              -Síl.laba, diftong, obertura de vocals, accentuació gràfica i dièresi.
                              -Consonants oclusives finals i consonants bilabials
                               -Les alveolars
                               -Les laterals i geminacions
                               -Les palatals, les vibrants o ròdiques, el dígraf  NY i la H
                               - Apòstrof, contracció i guionet                      
  1. Expressió i interacció orals: Lectura i exposició, situació comunicativa-elocució estàndard.

Els continguts estan organitzats en cinc unitats, les quatre primeres  contenen la norma ortogràfica, la morfologia i la sintaxi, i el lèxic i  la semàntica, mentre que la cinquena recull tots els diferents tipus de textos amb exemples i redaccions a fer al llarg d’aquest  quadrimestre, a més a més de bibliografia tant a nivell de llibres com de pàgines webs-. 

METODOLOGIA:  La metodologia serà molt simple, primerament un dictat, després explicació del contingut programat i després alguns exercicis a classe, per a casa es posaran nombrosos exercicis que es corregiran-algunes vegades a classe i altres via internet, encara que després a classe es resoldran els dubtes que hagen pogut sortir a casa fent els exercicis.Per altra banda cada setmana hauran de fer redaccions que les recolliré i entregaré personalment fent a cadascú les puntualitzacions que siguen necessaries. A l’acabament del quadrimestre es realitzaran proves reals (exàmens de la Junta anteriors) per a valorar l’aprenentatge.
Aquesta metodologia està pensada per a què cadascú porte el seu ritme individual ja que els exercicis que pose per a fer via correu electrònic no tenen una data concreta d’entrega; però he de puntualitzar que no s’enviaran exercicis corregits si prèviament no me’ls han enviat fets. També he d’aclarir que aquells alumnes que no disposen d’ordinador o que tinguen algun problema puntual me’ls donaran per escrit i jo els corregiré i tornaré.

No hay comentarios:

Publicar un comentario