ANGLÉS NIVELL I

NOM DEL CURS:       ANGLÉS NIVELL I
OBJECTIUS GENERALS:

Conèixer els fonaments de l’anglés com a llengua estrangera i adquirir les destreses bàsiques comunicatives (oral, escrita, lectora i auditiva)

ESPAIS I RECURSOS:

Aula amb taules, cadires, pissarra i projector

CONEIXIMENTS PREVIS RECOMANATS:

No son necessaris ja que el curs comença des de cero. Està dirigit a gent sense cap coneixement de la llengua anglesa.

EINES I MATERIALS A APORTAR PER L’ALUMNE:

Llibre de text, llibreta i bolígraf

CONTINGUT:          
      
GRAMÀTICA                                                    

 - Present simple + 3ra persona                        -Article  indefinit  
 -Preposicions
 -Frases afirmatives, interrogatives i                      negatives
 -Pronoms                                                           
                                                    
VOCABULARI

- números, dies, mesos i l’hora
- objectes de classe
- països i nacionalitats
- països i nacionalitats
- professions
- nactivitats de oci
- rutines diàries
                                                                
 METODOLOGIA:

El curs compta amb un llibre de text, un quadern d’exercicis i un disc per a ordinador on hi ha jocs i activitats per a completar el temari.
El curs consisteix en la explicació de la teoria a classe i realització d’activitats auditives, escrites i orals a classe. Així com la realització d’activitats escrites a casa (deures).
Es realitzarà una activitat escrita al finalitzar cada unitat didàctica ( hi ha quatre).
Es completarà el curs amb cançons, jocs, i altres activitats de caràcter lúdic.

ALTRES:

El curs utilitza una metodologia oberta i s’adapta a l’alumnat tenint sempre un caràcter divertit, partint de la premissa que l’ensenyament resulta més efectiu quan es fa agradable, motivador i atractiu.


No hay comentarios:

Publicar un comentario